KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Ferko İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş. (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu Ferko İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
Kurum nezdinde yürütülen inşaat, turizm, tanıtım, haberleşme, etkinlik oluşturma amacıyla gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler Kurum nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir.

Bu bağlamda, Kurum nezdinde işlenen kişisel verilerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:
• Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
• Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
• E-posta veya başvurularınızda paylaştığınız kişisel verileriniz

aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
• Haberleşme, duyuru, etkinlik oluşturma, tanıtım, SMS ve sair yollarla ticari elektronik ileti gönderme,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• Araştırma yapılması,
• Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
• Kimliğinizi teyit etme,
• Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenesi,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
• Memnuniyet ölçümü

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Veriler, vakıf faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak Kurum iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, özel sigorta şirketlerine, bakanlıklara, mahkemelere, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz vakıf faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu ile bizlere yönlendirebilirsiniz.
Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.